ข้อตกลงกับข้อกําหนดทางกฎหมายของเรา

เราคือ UFASCR4 (“บริษัท” “เรา” “ของเรา”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 ประเทศไทย

เราดําเนินการเว็บไซต์ https://ufascr4x.com (“ไซต์”) ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอ้างอิงหรือเชื่อมโยงไปยังข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (“ข้อกําหนดทางกฎหมาย”) (“บริการ“)

คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้ที่ (+66)0810218849 อีเมลที่ [email protected] หรือทางไปรษณีย์ไปที่ ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 ประเทศไทย

ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือในนามของนิติบุคคล (“คุณ”) และ UFASCR4 เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ คุณยอมรับว่าการเข้าถึงบริการ คุณได้อ่าน ทําความเข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ทั้งหมด คุณจะถูกห้ามโดยชัดแจ้งจากการใช้บริการ และคุณต้องหยุดใช้งานทันที

เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามกําหนดเวลาในบริการที่คุณใช้ ข้อกําหนดทางกฎหมายที่แก้ไขจะมีผลเมื่อโพสต์หรือแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลตามที่ระบุไว้ในข้อความอีเมล โดยการใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ มีผลบังคับใช้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดที่แก้ไข

บริการมีไว้สําหรับผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า
ของ 18 ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือลงทะเบียนสําหรับบริการ

เราขอแนะนําให้คุณพิมพ์สําเนาข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้เพื่อบันทึกของคุณ

สารบัญ

 1. บริการของเรา
 2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 3. ตัวแทนผู้ใช้
 4. การลงทะเบียนผู้ใช้
 5. กิจกรรมต้องห้าม
 6. ผลงานที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
 7. ใบอนุญาตการบริจาค
 8. แนวทางสําหรับรีวิว
 9. เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม
 10. การจัดการบริการ
 11. นโยบายความเป็นส่วนตัว
 12. ระยะเวลาและการสิ้นสุด
 13. การดัดแปลงและการหยุดชะงัก
 14. กฎหมายที่ใช้บังคับ
 15. การระงับข้อพิพาท
 16. การแก้ไข
 17. การปฏิเสธความรับผิด
 18. ข้อจํากัดความรับผิด
 19. การชดใช้ค่าเสียหาย
 20. ข้อมูลผู้ใช้
 21. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม และลายเซ็น
 22. เบ็ดเตล็ด
 23. ติดต่อพวกเรา

1.บริการของเรา

ข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อใช้บริการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในเขตอํานาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับหรือซึ่งจะทําให้เราอยู่ภายใต้ข้อกําหนดการลงทะเบียนใด ๆ ภายในเขตอํานาจศาลหรือประเทศดังกล่าว ดังนั้น บุคคลเหล่านั้นที่เลือกเข้าถึงบริการจากสถานที่อื่นจึงทําเช่นนั้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นแต่เพียงผู้เดียว หากและในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้

2.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้รับอนุญาตสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการของเรา รวมถึงซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทํางาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ ภาพถ่าย และกราฟิกทั้งหมดในบริการ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ตลอดจนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่อยู่ในนั้น (“เครื่องหมาย”)

เนื้อหาและเครื่องหมายของเราได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (และต่างๆ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม) และสนธิสัญญาในสหรัฐอเมริกา
รัฐและทั่วโลก

เนื้อหาและเครื่องหมายมีให้ในหรือผ่านบริการ “ตามสภาพ” เพื่อการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น

การใช้บริการของเราของคุณ

ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ รวมถึงส่วน “กิจกรรมต้องห้าม” ด้านล่าง เราให้สิทธิ์การใช้งานที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และเพิกถอนได้แก่คุณเพื่อ:

เพื่อการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น

ยกเว้นตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้หรือที่อื่นๆ ในข้อกําหนดทางกฎหมายของเรา ห้ามคัดลอก ทําซ้ําส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการและเนื้อหาหรือเครื่องหมาย
รวม, เผยแพร่ซ้ำ, อัปโหลด, โพสต์, แสดงต่อสาธารณะ, เข้ารหัส,
แปล ส่งต่อ แจกจ่าย ขาย อนุญาต หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าจากเรา
การอนุญาต.

หากคุณต้องการใช้บริการ เนื้อหา หรือเครื่องหมายอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในส่วนนี้หรือที่อื่นๆ ในข้อกําหนดทางกฎหมายของเรา โปรดส่งคําขอของคุณไปที่: [email protected] หากเราอนุญาตให้คุณโพสต์ ทําซ้ำ หรือแสดงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือเนื้อหาของเราต่อสาธารณะ คุณต้องระบุว่าเราเป็นเจ้าของหรือผู้ออกใบอนุญาตของบริการ เนื้อหา หรือเครื่องหมาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ ปรากฏขึ้นหรือมองเห็นได้ในการโพสต์ ทําซ้ำ หรือแสดงเนื้อหาของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณโดยชัดแจ้งในและต่อบริการ เนื้อหา และเครื่องหมาย

การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จะถือเป็นการละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมายของเราอย่างมีนัยสําคัญ และสิทธิ์ของคุณในการใช้บริการของเราจะสิ้นสุดลงทันที

การส่งและการมีส่วนร่วมของคุณ

โปรดตรวจสอบส่วนนี้และส่วน “กิจกรรมต้องห้าม” อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเราเพื่อทําความเข้าใจ (ก) สิทธิ์ที่คุณให้เราและ (ข) ภาระผูกพันที่คุณมีเมื่อคุณโพสต์หรืออัปโหลดเนื้อหาใดๆ ผ่านบริการ

การส่ง: โดยการส่งคําถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิด ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการ (“การส่ง”) โดยตรง คุณตกลงที่จะมอบหมายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในการส่งดังกล่าวให้กับเรา คุณตกลงว่าเราจะเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ส่งมานี้และมีสิทธิ์ในการใช้งานและเผยแพร่อย่างไม่จํากัดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย การค้าหรืออย่างอื่น โดยไม่รับทราบหรือชดเชยให้กับคุณ

ผลงาน: บริการอาจเชิญคุณให้แชท มีส่วนร่วม หรือมีส่วนร่วมในบล็อก กระดานข้อความ ฟอรัมออนไลน์ และฟังก์ชันอื่นๆ ในระหว่างที่คุณอาจสร้าง ส่ง โพสต์ แสดง ส่ง เผยแพร่ แจกจ่าย หรือออกอากาศเนื้อหาและเนื้อหาให้เราหรือผ่านบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อความ งานเขียน วิดีโอ เสียง ภาพถ่าย เพลง กราฟิก ความคิดเห็น บทวิจารณ์ คําแนะนําการให้คะแนน ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเนื้อหาอื่นๆ (“การมีส่วนร่วม”) การส่งใด ๆ ที่โพสต์ต่อสาธารณะจะถือเป็นการบริจาคด้วย

คุณเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการรายอื่นอาจสามารถดูได้และอาจผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เมื่อคุณโพสต์ผลงาน คุณให้ใบอนุญาตแก่เรา (รวมถึงการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และโลโก้ของคุณ): โดยการโพสต์ผลงานใดๆ คุณให้สิทธิ์แก่เราอย่างไม่จํากัด ไม่จํากัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ถาวร ไม่ผูกขาด โอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ชําระเงินเต็มจํานวน ทั่วโลก และใบอนุญาตเพื่อ: ใช้ คัดลอก ทําซ้ํา แจกจ่าย ขายต่อ เผยแพร่ ออกอากาศ ให้สิทธิ์ จัดเก็บ ดําเนินการต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ ฟอร์แมตใหม่ แปล ตัดตอนมา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และใช้ประโยชน์จากผลงานของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรูปภาพ ชื่อ และเสียงของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ การค้า การโฆษณา หรืออื่นๆ เพื่อเตรียมงานลอกเลียนแบบ หรือรวมเข้ากับงานอื่นๆ ผลงานของคุณ และเพื่ออนุญาตช่วงใบอนุญาตที่ได้รับในส่วนนี้ การใช้งานและการแจกจ่ายของเราอาจเกิดขึ้นในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใดๆ

ใบอนุญาตนี้รวมถึงการใช้ชื่อ ชื่อบริษัท และชื่อแฟรนไชส์ของคุณ ตามความเหมาะสม และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ และภาพส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ใดๆ ที่คุณให้ไว้

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่คุณโพสต์หรืออัปโหลด: โดยการส่งและ/หรือโพสต์ผลงานผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือทําให้การมีส่วนร่วมสามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการโดยการเชื่อมโยงบัญชีของคุณผ่านบริการกับบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณ คุณ:

คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการส่งและ/หรือการมีส่วนร่วมของคุณ และคุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะคืนเงินให้เราสําหรับความสูญเสียใดๆ และทั้งหมดที่เราอาจได้รับเนื่องจากการละเมิด (ก) ส่วนนี้ (ข) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือ (ค) กฎหมายที่บังคับใช้

เราอาจลบหรือแก้ไขเนื้อหาของคุณ: แม้ว่าเราจะไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการมีส่วนร่วมใด ๆ แต่เรามีสิทธิ์ลบหรือแก้ไขการมีส่วนร่วมใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากในความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา เราถือว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นอันตรายหรือละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ หากเราลบหรือแก้ไขผลงานดังกล่าว เราอาจระงับหรือปิดใช้งานบัญชีของคุณและรายงานคุณต่อเจ้าหน้าที่

3.ตัวแทนผู้ใช้

โดยการใช้บริการ คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่ง
จะเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ (2) you will maintain the accuracy of such information and promptly update such registration information as necessary; (3) you have the legal capacity and you agree to comply with these Legal Terms; (4) you are not a
ผู้เยาว์ในเขตอํานาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ (5) คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ใช่มนุษย์ ไม่ว่าจะผ่านบอท สคริปต์ หรือ
มิฉะนั้น (6) คุณจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และ (7) การใช้บริการของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ และปฏิเสธการใช้บริการใดๆ และทั้งหมดในปัจจุบันหรืออนาคต (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ)

4.การลงทะเบียนผู้ใช้

คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ คุณตกลงที่จะเก็บรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมดของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ เรียกคืน หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ที่คุณเลือก หากเราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าชื่อผู้ใช้ดังกล่าวไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจ

5.กิจกรรมต้องห้าม

คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เราให้บริการ บริการนี้ไม่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับความพยายามทางการค้าใด ๆ ยกเว้นบริการที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติจากเราโดยเฉพาะ

ในฐานะผู้ใช้บริการ คุณตกลงที่จะไม่:

6.ผลงานที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

บริการอาจเชิญคุณให้แชท มีส่วนร่วม หรือมีส่วนร่วมในบล็อก กระดานข้อความ ฟอรัมออนไลน์ และฟังก์ชันอื่นๆ และอาจให้โอกาสคุณในการสร้าง ส่ง โพสต์ แสดง ส่ง ดําเนินการ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือออกอากาศเนื้อหาและเนื้อหาให้เราหรือบนบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อความ งานเขียน วิดีโอ เสียง ภาพถ่าย กราฟิก ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “การมีส่วนร่วม”) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการรายอื่นและผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามอาจสามารถดูได้ ด้วยเหตุนี้ ผลงานใดๆ ที่คุณส่งอาจถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อคุณสร้างหรือทําให้การบริจาคใด ๆ พร้อมใช้งาน คุณจะรับรองและรับประกันว่า:

การใช้บริการใดๆ ที่ละเมิดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ และอาจส่งผลให้มีการยกเลิกหรือระงับสิทธิ์ของคุณในการใช้บริการ

7.ใบอนุญาตการบริจาค

โดยการโพสต์ผลงานของคุณในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ คุณให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้สิทธิ์แก่เราอย่างไม่จํากัด ไม่จํากัด เพิกถอนไม่ได้ ถาวร ไม่ผูกขาด โอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ชําระเงินเต็มจํานวน ทั่วโลก และอนุญาตให้โฮสต์ ใช้ คัดลอก ทําซ้ํา เปิดเผย ขายต่อ เผยแพร่ ออกอากาศ ให้สิทธิ์ เก็บถาวร จัดเก็บ แคช ดําเนินการต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ จัดรูปแบบใหม่ แปล ส่ง ข้อความที่ตัดตอนมา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และแจกจ่ายผลงานดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงภาพและเสียงของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ การค้า การโฆษณา หรืออย่างอื่น และเพื่อเตรียมงานลอกเลียนแบบ หรือรวมเข้ากับงานอื่น ๆ ผลงานดังกล่าว และให้สิทธิ์ และอนุญาตใบอนุญาตย่อยของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การใช้และการแจกจ่ายอาจเกิดขึ้นในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใดๆ

ใบอนุญาตนี้จะนําไปใช้กับรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ที่รู้จักในขณะนี้หรือพัฒนาต่อจากนี้ และรวมถึงการใช้ชื่อ ชื่อบริษัท และชื่อแฟรนไชส์ของคุณ ตามความเหมาะสม และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ และภาพส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ใดๆ ที่คุณให้ไว้ คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดในผลงานของคุณ และคุณรับประกันว่าสิทธิทางศีลธรรมไม่ได้ถูกยืนยันในการมีส่วนร่วมของคุณ

เราไม่ยืนยันความเป็นเจ้าของใด ๆ เหนือผลงานของคุณ คุณยังคงเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดของคุณและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณอย่างเต็มที่ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อความหรือการรับรองใด ๆ ในการมีส่วนร่วมของคุณที่คุณให้ไว้ในพื้นที่ใด ๆ บนบริการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการมีส่วนร่วมของคุณในบริการ และคุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะลบล้างเราจากความรับผิดชอบใดๆ และทั้งหมด และละเว้นจากการดําเนินการทางกฎหมายใดๆ กับเราเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณ

เรามีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (1) ในการแก้ไข แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงผลงานใดๆ (2) เพื่อจัดหมวดหมู่ผลงานใดๆ ใหม่เพื่อวางไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมกว่าในบริการ และ (3) เพื่อคัดกรองล่วงหน้าหรือลบผลงานใดๆ ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการบริจาคของคุณ

8.แนวทางสําหรับรีวิว

เราอาจให้พื้นที่แก่คุณในบริการเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือการให้คะแนน เมื่อโพสต์บทวิจารณ์ คุณต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้: (1) คุณควรมีประสบการณ์โดยตรงกับบุคคล/นิติบุคคลที่กําลังตรวจสอบ (2) บทวิจารณ์ของคุณไม่ควรมีคําหยาบคายที่น่ารังเกียจ หรือภาษาที่ไม่เหมาะสม เหยียดผิว ก้าวร้าว หรือแสดงความเกลียดชัง (3) บทวิจารณ์ของคุณไม่ควรมีการอ้างอิงการเลือกปฏิบัติตามศาสนา เชื้อชาติ เพศ ชาติกําเนิด อายุ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ (4) บทวิจารณ์ของคุณไม่ควรมีการอ้างอิงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (5) คุณไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่แข่งหากโพสต์บทวิจารณ์เชิงลบ (6) คุณไม่ควรสรุปใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของความประพฤติ (7) คุณไม่สามารถโพสต์ใดๆ ข้อความที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิด และ (8) คุณไม่สามารถจัดแคมเปญที่สนับสนุนให้ผู้อื่นโพสต์บทวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ

เราอาจยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบบทวิจารณ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีข้อผูกมัดอย่างยิ่งที่จะต้องคัดกรองบทวิจารณ์หรือลบบทวิจารณ์ แม้ว่าใครจะพิจารณาว่าบทวิจารณ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องก็ตาม บทวิจารณ์ไม่ได้รับการรับรองจากเรา และไม่จําเป็นต้องแสดงถึงความคิดเห็นของเราหรือมุมมองของบริษัทในเครือหรือพันธมิตรใดๆ ของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือการเรียกร้อง หนี้สิน หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการตรวจสอบใดๆ โดยการโพสต์บทวิจารณ์ คุณให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่เราตลอดไป ไม่ผูกขาด ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ชําระเงินเต็มจํานวน มอบหมายได้ และให้อนุญาตช่วงในการทําซ้ํา แก้ไข แปล ส่งด้วยวิธีการใดๆ แสดง ดําเนินการ และ/หรือแจกจ่ายเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

9.เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

บริการอาจมี (หรือคุณอาจถูกส่งผ่านไซต์) ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) รวมถึงบทความ ภาพถ่าย ข้อความ กราฟิก รูปภาพ การออกแบบ เพลง เสียง วิดีโอ ข้อมูล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ ที่เป็นของหรือมาจากบุคคลที่สาม (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) เว็บไซต์บุคคลที่สามและเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวจะไม่ถูกตรวจสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม หรือความสมบูรณ์โดยเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ ที่เข้าถึงผ่านบริการหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ที่โพสต์ พร้อมใช้งานผ่าน หรือติดตั้งจากบริการ รวมถึงเนื้อหา ความถูกต้อง ความก้าวร้าว ความคิดเห็น ความน่าเชื่อถือ แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่นๆ ของหรือมีอยู่ในเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม การรวม เชื่อมโยง หรืออนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติหรือการรับรองโดยเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากบริการและเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือใช้หรือติดตั้งเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง และคุณควรทราบว่าข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ควบคุมอีกต่อไป คุณควรตรวจสอบข้อกําหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูล ของเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณนําทางจากบริการหรือเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันใดๆ ที่คุณใช้หรือติดตั้งจากบริการ การซื้อใดๆ ที่คุณทําผ่านเว็บไซต์ Third-Party จะผ่านเว็บไซต์อื่นและจากบริษัทอื่น และเราไม่รับผิดชอบต่อการซื้อดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คุณตกลงและรับทราบว่าเราไม่รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นําเสนอบนเว็บไซต์บุคคลที่สาม และคุณจะถือว่าเราไม่มีที่ติจากอันตรายใดๆ ที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวของคุณ นอกจากนี้ คุณจะถือว่าเราไม่มีที่ติจากความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณหรืออันตรายที่เกิดจากคุณที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือการติดต่อใดๆ กับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

10.การจัดการบริการ

เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการ: (1) ตรวจสอบบริการสําหรับการละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (2) ดําเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรายงานผู้ใช้ดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (3) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่จํากัด ปฏิเสธ จํากัดการเข้าถึง จํากัดความพร้อมใช้งาน หรือปิดใช้งาน (ในขอบเขตที่เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี) ผลงานใดส่วนหนึ่งของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงาน (4) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่จํากัด ประกาศ หรือความรับผิดในการลบออกจากบริการหรือปิดใช้งานไฟล์ทั้งหมด และเนื้อหาที่มีขนาดมากเกินไปหรือเป็นภาระต่อระบบของเราในทางใดทางหนึ่ง และ (5) จัดการบริการในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเราและเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานที่เหมาะสมของบริการ

11.นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใส่ใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา: https://ufascr4x.com/privacy-policy/ โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งรวมอยู่ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ โปรดทราบว่าบริการนี้โฮสต์ในประเทศไทย หากคุณเข้าถึงบริการจากภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกด้วยกฎหมายหรือข้อกําหนดอื่น ๆ ที่ควบคุมการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศไทย จากนั้นผ่านการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง คุณกําลังถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศไทย และคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลของคุณในประเทศไทย

12.ระยะเวลาและการสิ้นสุด

ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้บริการ โดยไม่จํากัดข้อกําหนดอื่นใดของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้บริการ (รวมถึงการบล็อกที่อยู่ IP บางอย่าง) แก่บุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผล รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการละเมิดการรับรอง การรับประกัน หรือพันธสัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ เราอาจยุติการใช้งานหรือการมีส่วนร่วมของคุณในบริการหรือลบบัญชีของคุณและเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากเรายกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีใหม่ภายใต้ชื่อของคุณ ชื่อปลอมหรือยืม หรือชื่อของบุคคลที่สาม แม้ว่าคุณจะดําเนินการในนามของบุคคลที่สามก็ตาม นอกเหนือจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนินการแก้ไขทางแพ่ง อาญา และคําสั่งห้าม

13.การดัดแปลงและการหยุดชะงัก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาของบริการได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริการของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการ

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา เราอาจประสบปัญหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือปัญหาอื่นๆ หรือจําเป็นต้องทําการบํารุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต ระงับ ยุติ หรือแก้ไขบริการได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณยอมรับว่าเราไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ในระหว่างการหยุดทํางานหรือการหยุดให้บริการ ไม่มีสิ่งใดในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ที่จะถูกตีความว่าบังคับให้เรารักษาและสนับสนุนบริการ หรือจัดหาการแก้ไข อัปเดต หรือเผยแพร่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

14.กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และกําหนดตามกฎหมายของประเทศไทย UFASCR4 และตัวคุณเองยินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าศาลของประเทศไทยจะมีเขตอํานาจศาลเฉพาะในการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้

15.การระงับข้อพิพาท

การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ

เพื่อเร่งการแก้ไขและควบคุมค่าใช้จ่ายของข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (“ข้อพิพาท” และเรียกรวมกันว่า “ข้อพิพาท”) ที่คุณหรือเรานํามา (รายบุคคล “ฝ่าย” และเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”) คู่สัญญาตกลงที่จะพยายามเจรจาข้อพิพาทใดๆ ก่อน (ยกเว้นข้อพิพาทที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งด้านล่าง) อย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนเริ่มอนุญาโตตุลาการ การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อจํากัด

คู่สัญญาตกลงว่าอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะถูกจํากัดเฉพาะข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาเป็นรายบุคคล ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต (ก) ห้ามอนุญาโตตุลาการเข้าร่วมกับกระบวนการอื่นใด (ข) ไม่มีสิทธิ์หรืออํานาจสําหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะอนุญาโตตุลาการบนพื้นฐานการดําเนินคดีแบบกลุ่มหรือใช้ขั้นตอนการดําเนินคดีแบบกลุ่ม และ (ค) ไม่มีสิทธิ์หรืออํานาจสําหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะนํามาในฐานะตัวแทนที่อ้างว่าในนามของประชาชนทั่วไปหรือบุคคลอื่นใด

ข้อยกเว้นสําหรับการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการและอนุญาโตตุลาการ

คู่สัญญาตกลงว่าข้อพิพาทต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติข้างต้นเกี่ยวกับการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการที่มีผลผูกพันอนุญาโตตุลาการ: (ก) ข้อพิพาทใด ๆ ที่ต้องการบังคับใช้หรือปกป้อง หรือเกี่ยวกับความถูกต้องของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของคู่สัญญา (ข) ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องการโจรกรรม การละเมิดลิขสิทธิ์ การบุกรุกความเป็นส่วนตัว หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (ค) การเรียกร้องใด ๆ สําหรับการบรรเทาคําสั่งห้าม หากพบว่าบทบัญญัตินี้ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่เลือกที่จะตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทใด ๆ ที่ตกอยู่ในส่วนนั้นของบทบัญญัตินี้ซึ่งพบว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ และข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอํานาจศาลที่มีอํานาจภายในศาลที่ระบุไว้ในเขตอํานาจศาลข้างต้น และคู่สัญญาตกลงที่จะส่งไปยังเขตอํานาจศาลส่วนบุคคลของศาลนั้น

16.การแก้ไข

อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น รวมถึงคําอธิบาย ราคา ความพร้อมใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใดๆ และเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลในบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17.การปฏิเสธความรับผิด

บริการมีให้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มี คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณจะถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่เกี่ยวข้องกับบริการและการใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด เราไม่รับประกันหรือการรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของบริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อ (1) ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาและวัสดุ (2) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใดๆ ก็ตาม อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงของคุณ และการใช้บริการ (3) การเข้าถึงหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลทางการเงินใดๆ และทั้งหมดที่เก็บไว้ในนั้น (4) การหยุดชะงักหรือการหยุดการส่งไปยังหรือจากบริการ (5) ข้อบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจส่งไปยังหรือผ่านบริการโดยบุคคลที่สาม และ/หรือ (6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาและเนื้อหาใดๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์ ส่ง หรือให้บริการผ่านบริการ เราไม่รับประกัน รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือนําเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านบริการ เว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์ใดๆ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือใดๆ ที่แสดงในแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่นๆ และเราจะไม่เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือรับผิดชอบในการตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามในทางใดทางหนึ่ง เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อใดๆ หรือในสภาพแวดล้อมใดๆ คุณควรใช้วิจารณญาณและข้อควรระวังในการใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดตามความเหมาะสม

18.ข้อจํากัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด เราหรือกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เป็นแบบอย่าง โดยบังเอิญ พิเศษ หรือเป็นการลงโทษ รวมถึงการสูญเสียผลกําไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ แม้ว่าเราจะได้รับคําแนะนําถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

19.การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะ
ปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และทําให้เราไม่เป็นอันตราย รวมถึงบริษัทในเครือของเรา
บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และ
พนักงาน จากและต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง หรือความต้องการใดๆ รวมถึง
ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลซึ่งทําโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือ
ที่เกิดขึ้นจาก: (1) ผลงานของคุณ (2) การใช้บริการ (3) การละเมิดข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (4) การละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ (5) การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (6) การกระทําที่เป็นอันตรายอย่างโจ่งๆ ต่อผู้ใช้บริการรายอื่นที่คุณเชื่อมต่อผ่านบริการด้วย โดยไม่คํานึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์ในค่าใช้จ่ายของคุณในการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราแต่เพียงผู้เดียว และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันการเรียกร้องดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกร้อง การดําเนินการ หรือการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายนี้เมื่อทราบ

20.ข้อมูลผู้ใช้

เราจะรักษาข้อมูลบางอย่างที่คุณส่งไปยังบริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการประสิทธิภาพของบริการตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ แม้ว่าเราจะทําการสํารองข้อมูลตามปกติของข้อมูล คุณต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งหรือสิ่งนั้นแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่คุณได้ดําเนินการโดยใช้บริการ คุณเห็นด้วยว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณสําหรับความสูญเสียหรือการทุจริตใด ๆ ดังกล่าวข้อมูล และคุณขอสละสิทธิ์ในการดําเนินการใดๆ กับเราที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลดังกล่าว

21.การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม และลายเซ็น

การเยี่ยมชมบริการ การส่งอีเมลถึงเรา และการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ถือเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณยอมรับว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เรามอบให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมลและบนบริการ เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายใดๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร คุณตกลงที่จะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา คําสั่งซื้อ และบันทึกอื่นๆ และการส่งมอบประกาศ นโยบาย และบันทึกธุรกรรมที่เริ่มต้นหรือดําเนินการโดยเราหรือผ่านบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณขอสละสิทธิ์หรือข้อกําหนดใดๆ ภายใต้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎ กฤษฎีกา หรือกฎหมายอื่นๆ ในเขตอํานาจศาลใดๆ ที่ต้องการลายเซ็นต้นฉบับหรือการส่งมอบหรือการเก็บรักษาบันทึกที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ หรือการชําระเงินหรือการให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นใดที่ไม่ใช่วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

22.เบ็ดเตล็ด

ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดําเนินงานใดๆ ที่เราโพสต์บนบริการหรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกําหนดดังกล่าว ข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ดําเนินการในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราอาจมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดของเราให้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการดําเนินการใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา หากบทบัญญัติใดหรือบางส่วนของบทบัญญัติของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งของบทบัญญัตินั้นถือว่าแยกออกจากข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ ไม่มีความสัมพันธ์แบบร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือหน่วยงานที่สร้างขึ้นระหว่างคุณกับเราอันเป็นผลมาจากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือการใช้บริการเหล่านี้ คุณตกลงว่าข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับเราโดยอาศัยการร่างข้อกําหนดเหล่านี้ คุณขอสละสิทธิ์การป้องกันใดๆ และทั้งหมดที่คุณอาจมีตามรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้ และการขาดการลงนามโดยคู่สัญญาในที่นี้เพื่อดําเนินการตามข้อกําหนดทางกฎหมายเหล่านี้

23.ติดต่อพวกเรา

เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการหรือเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ โปรดติดต่อเราที่:

UFASCR4
ป่าไร่, อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว 27120
ประเทศไทย

เข้าสู่ระบบสมัคร
โปรโมชั่นติดต่อเรา

upholstery golden luxury diamond pattern background design